2010:05:24
22:35:48

≤стор≥€ кафедри

–озвиток рос≥йськоњ ф≥лолог≥њ на Ѕуковин≥ розпочавс€ в 40-х роках минулого стол≥тт€, коли ≥снували дв≥ кафедри Ц рос≥йськоњ мови та рос≥йськоњ л≥тератури. ѕ≥сл€ визволенн€ „ерн≥вц≥в в≥д фашистських загарбник≥в у 1944/45 навчальному роц≥ кафедру тимчасово очолив ≤.≤. оропатва, фах≥вець з античноњ л≥тератури, вихованець ’арк≥вського ун≥верситету. ” 1944 роц≥ сюди прибули з ƒн≥пропетровського ун≥верситету доц. √.‘.Ћозовик ≥ професор ћосковського, а пот≥м  азанського ун≥верситету ћ.ћ.‘атов. ¬≥н прив≥з свою велику фахову б≥бл≥отеку, €ка в≥д≥грала важливу роль у 40-х роках в житт≥ кафедри. ” ц≥ ж роки викладач кафедри ќ.—.ѕулинець був призначений деканом ф≥лолог≥чного факультету.

“ак був створений квал≥ф≥кований колектив, €кому п≥д силу було вести ≥ педагог≥чну, ≥ наукову роботи.

« 1946 року на кафедр≥ почав працювати доктор ф≥лолог≥чних наук професор ƒ.ќ.“амарченко, а трохи згодом доценти √.ќ.“амарченко ≥ √.¬.“амарченко.

” 1944 роц≥ зав≥дувачем кафедри рос≥йськоњ мови був доцент ќ.—.Ћьвов. « ним працювали викладач≥ «.¬.Ќ≥колаЇва та ≈.я.Ѕобер, а пот≥м прийшов кандидат ф≥лолог≥чних наук ¬.≤. узнЇцов (1948). ќстанн≥й керував кафедрою 23 роки.

” 50-т≥ роки актив≥зуЇтьс€ п≥дготовка наукових кадр≥в через асп≥рантуру. ” 1955 роц≥ захистила кандидатську дисертац≥ю ≈.я.Ѕобер, у 1956 Ц ј.ƒ.«вЇрЇв, у 1958 Ц ћ.¬. арпенко, у 1960 Ц ¬.≤.—толбунова.

ќбТЇктом досл≥дженн€ л≥нгв≥ст≥в були мовностил≥стичн≥ особливост≥ текст≥в художньоњ л≥тератури, взаЇмозвТ€зки украњнськоњ, рос≥йськоњ та молдавськоњ мов, проблеми перекладу та особливост≥ гов≥рок на Ѕуковин≥ та ’мельниччин≥.

¬икладач≥-л≥тературознавц≥ в своњх наукових розв≥дках п≥дн≥мають проблеми творчост≥ ќ.ѕушк≥на та ћ.√орького. ¬исоку оц≥нку д≥стала в прес≥ монограф≥€ проф. –.ћ.¬олкова "Ќародные истоки творчества ј.—.ѕушкина ("Ѕаллады и сказки")".

«начним дос€гненн€м у науков≥й робот≥ кафедри Ї монограф≥њ "—оветска€ поэзи€ периода ¬еликой ќтечественной войны" доцента ≤.ј.—п≥вака, присв€чена 30-р≥ччю великоњ ѕеремоги, та "ƒраматург≥€  арела „апека" доцента ј.–.¬олкова, що вийшли у видавництв≥ "¬ища школа" при Ћьв≥вському державному ун≥верситет≥. —п≥вроб≥тники кафедри рос≥йськоњ л≥тератури сп≥льно ≥з кафедрою украњнськоњ л≥тератури, розробл€ли тему рос≥йсько-украњнських культурних звТ€зк≥в на Ѕуковин≥.

 афедри рос≥йськоњ мови та рос≥йськоњ л≥тератури видавали пер≥одичний м≥жвуз≥вський республ≥канський науковий зб≥рник "¬опросы русской литературы". ƒо складу його редакц≥йноњ колег≥њ входили черн≥вецьк≥ л≥тературознавц≥: доц. ћ.ј.Ќазарок (в≥дпов≥дальний редактор), доц. ќ.—.ѕулинець (заступник в≥дпов≥дального редактора), доц. ј.–.¬олков (в≥дпов≥дальний секретар), доценти ќ.ё.Ѕикова, ћ.¬.Ќ≥колаЇв ≥ зав≥дувач кафедри рос≥йськоњ мови доц. ¬.≤. узнЇцов.

«начний внесок у розвиток сучасного мовознавства, зокрема, у розробку найважлив≥ших питань сучасного словотвору, словотв≥рноњ семантики зробив проф. ј.ƒ.«вЇрЇв, €кий очолив кафедру в 1978 роц≥ й керував нею до 1988 року.

” 1978 роц≥ ј.ƒ.«вЇрЇв захистив докторську дисертац≥ю на тему "—ловообразование прилагательных в современном русском €зыке (в сопоставлении с украинским и белорусским)".

Ќауков≥ ≥нтереси член≥в кафедри в 1981-1990 роках зосереджувались навколо загальноњ проблеми: "ѕор≥вн€льне вивченн€ рос≥йськоњ мови з ≥ншими мовами".  афедрою було орган≥зовано та проведено р€д важливих наукових конференц≥й: республ≥канська наукова конференц≥€ " ультура рос≥йськоњ мови на ”крањн≥" („ерн≥вц≥, 1981), республ≥канська наукова конференц≥€, присв€чена 100-р≥ччю в≥д дн€ народженн€ ќ.ћ.“олстого („ерн≥вц≥, 1986) та ≥н. «а матер≥алами першоњ з них у 1984 роц≥ вийшла з друку монограф≥€ " ультура русской речи в национальных республиках".

” 1976 роц≥ при кафедр≥ знову була в≥дкрита асп≥рантура. ѕ≥д науковим кер≥вництвом проф. ј.ƒ.«вЇрЇва захистили кандидатськ≥ дисертац≥њ Ћ.ќ.¬акарюк (1985), ¬.≤.Ѕойков (1985), ј.√.Ќовосьолова (1986), ћ.¬.“им≥нський (1988), “.≤.ѕлужн≥кова (1989), ќ.≤.ƒащенко (1990), “.¬.—орв≥лова (1992), ћ.≤.√ураль (1993) та ≥н. « 1987 року по 1996 р≥к очолювала кафедру ќ.—.Ѕ≥ла, €ка в 1986 роц≥ захистила докторську дисертац≥ю "јкцентно-ритмическа€ структура слова в говорах украинского €зыка". ѕ≥д науковим кер≥вництвом проф. ќ.—.Ѕ≥лоњ кандидатську дисертац≥ю на тему "–умуно-рос≥йський б≥л≥нгв≥зм та мовна ситуац≥€ в п≥вденному ареал≥ „ерн≥вецькоњ област≥" у 1993 роц≥ захистив ≤.¬.ѕопеску.

« 1996 року кафедра рос≥йськоњ мови вв≥йшла до складу новоутвореноњ кафедри рос≥йськоњ ф≥лолог≥њ, зав≥дувачем €коњ був проф. —.ƒ.јбрамович. «а цей пер≥од члени кафедри надрукували р€д статей, брали участь у науков≥й конференц≥њ , присв€чен≥й 80-р≥ччю з дн€ народженн€ ћ.√.≤васюка („ерн≥вц≥, 1997), м≥жнародн≥й науков≥й конференц≥њ, присв€чен≥й 90-р≥ччю з дн€ народженн€ јрсен≥€ “арковського ( ≥ровоград, 1997).

” 2001 роц≥ кафедра набуваЇ нового статусу €к кафедра словТ€нськоњ ф≥лолог≥њ та пор≥вн€льного л≥тературознавства. ќчолив новоутворену кафедру професор ј.™.Ќ€мцу. ¬≥н заклав основи пор≥вн€льних л≥тературознавчих досл≥джень.  оло його наукових ≥нтерес≥в Ц традиц≥йн≥ сюжети та образи у св≥тов≥й ≥ рос≥йських л≥тературах.

„лени кафедри Ц доценти ќ.≤.ƒащенко, ј.√.Ќовосьолова, кандидати наук ћ.≤.√ураль, “.¬.—орв≥лова та ≥нш≥ Ц досл≥джують актуальн≥ питанн€ рос≥йського мовознавства та розгорнули д≥€льн≥сть у напр€мку вивченн€ з≥ставних аспект≥в рос≥йсько-украњнськоњ ф≥лолог≥њ, проблем перекладу.

 афедра брала активну участь у п≥дготовц≥ та проведенн≥ м≥жнародних наукових конференц≥й "Ѕ≥бл≥€ ≥ св≥това л≥тература", "ћ≥ф ≥ легенда у св≥тов≥й л≥тератур≥", €к≥ отримали значний резонанс серед Ївропейських фах≥вц≥в. « 1999 року кафедра готуЇ та видаЇ всеукрањнський зб≥рник наукових статей "Ѕ≥бл≥€ ≥ культура", з 2003 року Ц зб≥рник "—лово ≥ текст".

 афедра Ї пров≥дною установою ¬ј  ”крањни з≥ спец≥альност≥ "ѕор≥вн€льне л≥тературознавство", на њњ баз≥ створено м≥жнародний науково-досл≥дний центр "Ѕ≥бл≥€ ≥ культура".  олективом п≥дтримуютьс€ активн≥ науков≥ звТ€зки з пров≥дними вузами ”крањни та навчальними закладами ≤зрањл€, ѕольщ≥, –умун≥њ, —ловаччини, –ос≥њ, Ѕ≥лорус≥, Ѕолгар≥њ та ћакедон≥њ.

 афедра пост≥йно бере участь у всеукрањнських ≥ м≥жнародних наукових та науково-практичних конференц≥€х ( ињв, Ћьв≥в, ƒн≥пропетровськ, ’арк≥в, „еркаси, —≥мферополь, ќдеса, ¬≥нниц€, “ерноп≥ль, Ћуцьк та ≥н.).

«а останн≥ пТ€ть рок≥в кафедрою словТ€нськоњ ф≥лолог≥њ та пор≥вн€льного л≥тературознавства п≥дготовлено та надруковано девТ€ть монограф≥й, близько двох дес€тк≥в навчальних пос≥бник≥в ≥ понад сто наукових статей. ѕлановою науковою темою кафедри Ї "«м≥стова функц≥ональн≥сть категор≥й "традиц≥€" та "новаторство" у контекст≥ словТ€нськоњ та зах≥дноЇвропейськоњ ф≥лолог≥њ (л≥тературознавчий, л≥нгв≥стичний, культуролог≥чний аспекти)". Ќа кафедр≥ активно працюЇ студентський науковий гурток.

“радиц≥йною фаховою спец≥альн≥стю кафедри Ї спец≥альн≥сть "–ос≥йська мова та л≥тература".  р≥м того, у 2002 роц≥ при кафедр≥ було в≥дкрито нову спец≥альн≥сть "”крањнсько-рос≥йський переклад".

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster¶Zf‘K@Ш=÷Fchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.