2010:05:24
22:35:48

Кандидатська дисертація "Отперсональные образования в современном русском языке"

виконавець: доцент Дащенко Ольга Іванівна

спеціальність: 10.02.01. – російська мова;

тема кандидатської дисертації: "Отперсональные образования в современном русском языке";

науковий керівник (консультант): доктор філологічних наук, професор Звєрєв А.Д.;

установа, де проведено захист: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка;

дата офіційного захисту: 23 лютого 1990 рік.

Анотація

У роботі описано словотворчу парадигму іменників зі значенням посади, звання, професії, оцінки, соціального стану, роду діяльності. Проаналізовано три блоки похідних: субстантивний, ад’єктивний та вербальний. Виявлено, що всі вони мають своєрідні семантичні структури, які визначаються характером відношень між розрядно-категоріальними семами, що знаходяться у зоні емпіричних ознак. У структурі похідних усіх трьох типів можливе суміщення декількох значень (наприклад, у словах на -ство – значень збірності, дії та посади; у прикметників на -ський – значень присвійності, властивості та суб’єктивності; у дієслів – значень буттєвості, дії та відношення). У семантиці іменників сема "істота" є такою, що визначається, а семи емпіричні є визначальними, у семантиці прикметників та дієслів інше співвідношення: такими, що визначаються є семи "ознака істоти" та "буття або дія істоти", а визначальними – семи "істота", "посада" тощо.

Анотация

В работе описывается словообразовательная парадигма существительных со значением должности, звания, профессии, оценки, социального положения, рода деятельности. Анализируются три блока производных: субстантивный, адъективный и вербальный. Установлено, что все они имеют своеобразные семантические структуры, определяемые характером отношений между розрядно-категориальными семами, заключенными в зоне эмпирических признаков. В структуре производных всех трех типов возможно совмещение нескольких значений (например, в словах на -ство – значений собирательности, действия и должности; в прилагательных на -ский – значений притяжательности, свойственности и субъективности; в глаголах – значений бытийности, действия и отношения). В семантике существительных сема "лицо" выступает как определяемая, семы эмпирические – как определяющие; в семантике прилагательных и глаголов другое соотношение: в качестве определяемых оказываются семы "признак лица" и "бытие или действие лица", определяющих – семы "лицо", "должность" и другие.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster/vE4@’YD јchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.