2010:05:24
22:35:48

Кандидатська дисертація "Семантическая структура отперсональных прилагательных с суффиксом -н- в современном русском языке"

виконавець: доцент Гураль Майя Ігорівна

спеціальність: 10.02.01. – російська мова;

тема кандидатської дисертації: "Семантическая структура отперсональных прилагательных с суффиксом -н- в современном русском языке";

науковий керівник (консультант): доктор філологічних наук, професор Звєрєв А.Д.;

установа, де проведено захист: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка;

дата офіційного захисту: 26 квітня 1985 рік.

Анотація

У дисертації запропоновано системний опис ад’єктивів з суфіксом -н-, мотивованих особовими іменниками. Розглядається семантична структура від професійних утворень, котрі знаходяться у стані "напруженості" словотвірної структури і прикметників з оціночним компонентом, визначено основні семантичні значення прикметників, взаємодію похідного слова з контекстом, у якому воно вживається, ієрархію сем у структурі похідного; на матеріалі проведеного лінгвістичного експерименту встановлено функціонування таких прикметників у мовленні.

Анотация

В диссертации представляется системное исследование адъективов с суффиксом -н-, мотивированных личными существительными. Рассматривается семантическая структура отперсональных образований, которые находятся в состоянии "напряженности" словообразовательной структуры и прилагательных с оценочным компонентом, определены основные семантические значения прилагательных, взаимодействие производного слова с окружающим его контекстом, иерархия сем в структуре производного; на материале проведенного лингвистического эксперимента установлено функционирование таких прилагательных в речи.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster–аЕ!@¦ачщтchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.