2010:05:24
22:35:48

Кандидатська дисертація "Соотношение компонентов семантической структуры сложных наименований лиц в современном русском языке"

виконавець: доцент Сорвілова Тетяна Вікторівна

спеціальність: 10.02.01. – російська мова;

тема кандидатської дисертації: "Соотношение компонентов семантической структуры сложных наименований лиц в современном русском языке";

науковий керівник (консультант): доктор філологічних наук, професор Звєрєв А.Д.;

установа, де проведено захист: Інститут мовознавства імені А.А.Потебні АН України;

дата офіційного захисту: 1992 рік.

Анотація

У дисертації встановлюються особливості співвідношення змісту та форми у різних груп складних іменників з персональним значенням. В залежності від наявності / відсутності смислових нарощень, а також визначення рівня семантичних добавок, їх обсягу, вагомості та можливості бути виявленими носіями мови, здійснюється поділ композит на більш або менш вмотивовані.

Послідовно доводиться зворотня залежність ступеня вмотивованості складних найменувань особи в російській мові від рівня фразеологічності, про який свідчать лексикалізовані та ідіоматичні нарощення. Найвищим різновидом фразеологічності семантики вважається ідіоматичність. Різне співвідношення виражених та латентних компонентів семантики на кількох рівнях мовної абстракції включає лексему в один з трьох типів вмотивованості: 1) з повною вираженою, 2) з повною невираженою та 3) з неповною вмотивованістю значення. Трапляються надвмотивовані композити. Кордони вказаних груп рухливі та здатні до зміщень. Здебільшого значення з часом демонструє все меншу відповідність формі (десемантизація, демотивація). Менш типові зміни протилежного характеру (ремотивація).

Досліджуються умови збереження складними словами вмотивованості цілісного номінативного значення.

Анотация

В диссертации устанавливается соотношение общих и частных особенностей соотношения содержания и формы у различных групп сложных существительных с персональным значением. На основе выявления наличия или отсутствия смысловых приращений, а также установления уровня возможных семантических добавок, их объёма, значимости и способности определяться носителями речи, осуществляется деление сложных единицна более или менее мотивированные.

Одно из основных теоретических положений исследования – утверждение существования обратной зависимости степени мотивированности сложных наименований лиц в русском языке от степени фразеологизированности значения, проявляющейся в наличии у слова лексикализованных или идиоматических смысловых приращенийВысшим типом фразеологичности признаётся идиоматичность. Различное соотношение выраженных и невыраженных компонентов семантики на разных уровнях языковой абстракции помещает лексему в один из трёх разрядов по степени мотивированности: 1) с полной выраженной, 2) с полной невыраженной и 3) с неполной мотивированностью значения. Встречаются сверхмотивированные сложения. Границы названных групп подвижны и способны изменяться. Обычно значение со временем становится всё менее соответствующим форме (демотивация, десемантизация). Менее типичны изменения обратного направления.

Исследуются возможности и условия сохранения композитами мотивированности.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterяёј@ЗX‚пqchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.