2010:05:24
22:35:48

Чолкан Валентина Андріївна

Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Дата народження: 10.10.1970

Місце народження: місто Вашківці Вижницького району Чернівецької області

У 1989 році закінчила Чернівецьке педагогічне училище (шкільний відділ), отримавши диплом з відзнакою. З 1989 по 1994 рік навчалася на філологічному факультеті Чернівецького державного університету, після закінчення якого одержала диплом з відзнакою.

Після закінчення університету почала працювати на кафедрі української мови. 1995 року вступила до аспірантури. Під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ніни Василівни Гуйванюк підготувала дисертацію на тему "Речення з суб’єктивно-модальними формами в сучасній українській мові", котру успішно захистила у червні 2001 року у місті Івано-Франківську.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

 1. До проблеми речень фразеологізованої структури // Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня 1995 р.). – Т.1. Гуманітарні науки. Кн.1. – Чернівці: Рута, 1995. – (У співавторстві з Н.В.Гуйванюк, М.І. Личук). – С.7-9.
 2. Частки як засіб модально-експресивного ускладнення присудка // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип.9. – Слов’янська філологія. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.115-120.
 3. Співвідношення об’єктивної та суб’єктивної модальності в односкладних інфінітивних реченнях // Структура та семантика мовних одиниць у функціональному аспекті: Зб. наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.152-163.
 4. Частка як ускладнюючий компонент структури підмета // Проблемні питання синтаксису: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.132-137.
 5. Речення з суб’єктивно-модальними формами в сучасній українській мові // Актуальні проблеми синтаксису / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 85-річчю проф. І.І. Слинька. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.119-120.
 6. Співвідношення об’єктивної та суб’єктивної модальності в реченні. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 62с. – (У співавт. З Н.В.Гуйванюк).
 7. Частка як ускладнюючий компонент структури присудка // Актуальні проблеми граматики: Зб. наук. праць: Наук. зап. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка. – Вип.2. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 1997. – С.128-134.
 8. Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного в семантиці комунікативних одиниць // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч.2. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.241-245.
 9. Частки як ускладнюючий компонент стуктури присудка у мові творів Б.Лепкого // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури XX століття / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 1998. – С.287-291.
 10. Частки як ускладнюючий компонент структури речення у мові творів М.Івасюка // Українська мова на Буковині: минуле і сучасне / М-али ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці: "Місто", 1998. – С.199-202.
 11. Частки як ускладнюючий елемент структури речення у мові поетичних творів Т.Шевченка // Шевченко і Поділля: Збірник наукових праць за матеріалами другої Всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: КДПУ, 1999. – С.173-178.
 12. Емоційно-експресивний компонент у семантичній структурі речення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип.52-53. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С.207-215.
 13. Речення з частками у мові творів О.Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип.58-59.– Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С.219-222.
 14. Частка як модальний компонент функтива складного речення // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Вип.8. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.21-28.
 15. Публікації, що вийшли після захисту кандидатської дисертації:
 16. Частки як ускладнюючий елемент структури речення у мові поетичних творів В.Пачовського // Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Науковий збірник. – Ужгород, 2001. – С.244-250.
 17. Частка як модальний компонент функтива складного речення // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 8. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 21 – 28.
 18. Складові персуазивної модальності та засоби її вираження в українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 146-147. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С.113-117.
 19. Проблема розмежування об’єктивної та суб’єктивної модальності речень // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 140. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С.132-137.
 20. Частки – модальні модифікатори предикатів (на матеріалі буковинських говорів) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 106. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С.177-184.
 21. До питання про морфологічний статус частки // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XIV. Херсон: Айлант, 2002. – С.194-196.
 22. Частки – модальні актуалізатори підмета-суб’єкта // Cемантика мови і тексту: Збірник статей VIII Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 552 – 554.
 23. Частки як ускладнючий компонент структури речення у мові творів О.Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 216-217. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Книги XXI, 2004. – С. 240-245.
 24. Складові загальномовної категорії модальності: типологічні та функціональні аспекти дослідження // Лігвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 13. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 36 – 39.
 25. Частки як ускладнюючий компонент структури присудка у мові творів М.Коцюбинського // "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. 2005. Випуск 7 / Відп. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2005. – C. 210-215.
 26. Вигуки як засіб модально-експресивного ускладнення речення (за драматичною поемою Лесі Українки "Кассандра") // Леся Українка і сучасність: Збірник наукових праць. – Т.2. – Луцьк, 2005. – С. 453-458.
 27. Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород, 2005. – С. 364-367.

Методичні посібники

 1. Частка як службова частина мови: Навчально-методичний посібник для студентів 3-4 курсів спеціальності "Українська мова і література". (Укл. Н.В. Гуйванюк, В.А. Чолкан). – Чернівці: Рута, 2004. – 63 с.
 2. Культурологія: Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Рута, 2005. – 36 с.

Подано до друку

 1. Частки як модальні кваліфікатори у мові творів Ю.Федьковича // Університетський вісник. – Чернівці, 2004.
 2. В.М. Лесин як дослідник мови В.Стефаника та М.Черемшини. – Чернівці, 2004.
 3. Мотив культу Сонця та ритуальне значення Вогню у святі Купайла // Університетський вісник. - Чернівці, 2005.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterm)”h@cEf”Nchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.